Säkerhet är en viktig fråga för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Informationssäkerhet har blivit än mer aktuell med ökande digitalisering och hotbilder mot företag. ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet och kravställning av ISMS, Information Security Management System. Genom att implementera och certifiera enligt denna standard kan företaget säkerställa att de har en strukturerad och proaktiv strategi för informationssäkerhet.

Att implementera ISO 27001 kan vara en utmaning för företag. Det kräver resurser och engagemang från hela organisationen, och kan innebära förändringar i arbetssätt och företagskultur. Därför är det viktigt att först utvärdera affärsnyttan och operationella påverkan av en certifiering, och att få stöd och resurser från företagsledningen.

En låg mognadsgrad inom organisationen kan göra att det behövs mer tid för att förbereda organisationen för en implementering. Dokumentering av existerande arbetssätt och tekniska kontroller är också en viktig del av en framgångsrik implementering.

En ISO 27001-certifiering visar att företaget har en strukturerad och proaktiv strategi för informationssäkerhet, vilket kan stärka företagets marknadsposition och stärka förtroendet hos kunder och andra intressenter. Det är dock viktigt att komma ihåg att en certifiering inte är en engångsåtgärd, utan att det krävs ständigt förbättrande av ISMS för att upprätthålla certifieringen.

För att implementera ISO 27001 framgångsrikt är det viktigt att först utvärdera affärsnyttan och operationella påverkan av en certifiering. Detta kan göras genom att undersöka om det finns andra regulatoriska krav som en certifiering skulle underlätta, eller om det skulle stärka företagets marknadsposition. Det är också viktigt att få stöd och resursallokering från ledningen och förankra projektet inom organisationen.

En viktig del av implementationen är att säkerställa att företagskulturen och befintliga arbetssätt kan fungera under de nya, strängare policys och kontroller som ISO 27001 kräver. En låg mognadsgrad kan innebära att det behövs mer tid för att förbereda organisationen för en implementering.

En viktig del av en framgångsrik implementation är också att dokumentera existerande arbetssätt och tekniska kontroller, och att följa upp och ständigt förbättra ISMS. Detta kräver resurser och engagemang från hela organisationen.

Viktigt att tänka på

  • Implementering kräver resurser och engagemang från hela organisationen.
  • Utvärdera operationell påverkan av en certifiering.
  • Företagsledningen måste stödja och resursallokera projektet.
  • Organisationens mognadsgrad kan påverka framgången och tidsaspekten för en implementering.
  • Dokumentering av existerande arbetssätt och tekniska kontroller är viktigt för en framgångsrik implementering.
  • Syftet är också att stärka förtroendet hos kunder och andra intressenter.
  • Arbetet är inte en engångsåtgärd, utan kräver ständigt förbättrande av ISMS.
  • Implementeringen kan kräva förändringar i arbetssätt och företagskultur.

ISO/IEC 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet och kravställning av ISMS, Information Security Management System. Den senaste versionen publicerades 2013 och har följts av några mindre uppdateringar. Standarden är baserad på den brittiska standarden BS7799 från 1995. ISO 27001 innehåller en uppsättning kontroller för informationssäkerhet, som omfattar allt från fysisk säkerhet till skydd mot dataintrång och dataförlust. Dessa kontroller måste dokumenteras och följas upp regelbundet för att upprätthålla certifieringen. Detta kräver engagemang och resurser från hela organisationen.

David Hagdahl
IT- och informationssäkerhetsexpert
med erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
för att möta krav och kontroller baserat på
ISO/IEC 27001 och MSB FS 2020:7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *